อาจารย์พิเศษ

นางอัมพร เลิศณรงค์

นางสาวทัชฌา ใจกว้าง

นายกฤษฎา กาญจนวงศ์

นายยง สุไลมาน