ข่าวประชาสัมพันธ์
ใบมอบตัวนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
การรับสิทธิ์ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของรัฐบาล ภาคเรียนที่ 2/2564
ประกาศการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กำหนดการจำหน่ายหนังสือเรียน วันที่ 24-28 พฤษภาคม 2564
กำหนดการจำหน่ายหนังสือเรียน วันที่ 24-28 พฤษภาคม 2564 
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 หน้าโรงอาหาร 
เวลา 08.00-16.00 น. 
โดยมีกำหนดการดังนี้
 
******************************************************
24 พ.ค. 64 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
25 พ.ค. 64 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , 4 
27 พ.ค. 64 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 , 6 
28 พ.ค. 64 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
******************************************************
 
แนวทางการปฏิบัติตน  
1. ต้องสวมหน้ากากอนามัยและผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง 
2. ขอความร่วมมือผู้ปกครองมาตามช่วงเวลาที่กำหนด 
3. เข้าแถวตามจุดที่กำหนดเพื่อเข้ารับการ หนังสือเรียน
4. ควรเตรียมเงินให้พอดีกับราคาหนังสือเรียน
เรื่องชำระค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศ
เรื่อง ชำระค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 
 
             โรงเรียนสาธิตฯ (ประถม) จัดทำประกันอุบัติเหตุนักเรียนรายปีให้กับนักเรียนทุกคน คนละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-๖ ขอความกรุณา ผู้ปกครองนำเงินมาชำระ ภายในวันที่ ๒๔-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องธุรการ ชั้น ๑ รายละเอียดดังนี้
--------------------------------------------------------------
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ชำระวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๔ ชำระวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ชำระวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
--------------------------------------------------------------
อนึ่ง ประกันอุบัติเหตุมีผลการคุ้มครอง ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยสิทธิการเบิกค่ารักษาอุบัติเหตุ ๗,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง
 
หมายเหตุ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชำระเรียบร้อยแล้วในวันมอบตัว