คณะผู้บริหาร

อาจารย์สิริชัย เอี่ยมสอาด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

อาจารย์บุปผา บรรลือเสนาะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

อาจารย์บุปผา บรรลือเสนาะ
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ

อาจารย์สมยศ มะวรคนอง
หัวหน้ากลุ่มงานปกครองและกิจการนักเรียน
หัวหน้ากลุ่มงานแผนและงบประมาณ

อาจารย์วราภรณ์ แก้วพรม
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อาจารย์สุดาทิพย์ หงษ์จันทร์
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและ ประกันคุณภาพการศึกษา
อีเมล์ : yurikoa2551@gmail.com