วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
                โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  เป็นต้นแบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   นำนวัตกรรมทางการศึกษามาจัดการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนชั้นนำ
 
พันธกิจ
 1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
 2. พัฒนาผู้เรียนผู้เรียนให้มีสมรรถนะ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 3. พัฒนาองค์ความรู้และนำนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้อย่างสร้างสรรค์
 4. เป็นต้นแบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  และเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยทางการศึกษา
 5. อนุรักษ์  ส่งเสริม  และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
 6. ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
 7. บริหารจัดการโรงเรียนด้วยหลักธรรมาภิบาล
 
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
 2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนำนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้อย่างสร้างสรรค์
 4. เป็นแหล่งทดลองค้นคว้าวิจัยและเป็นต้นแบบปฏิบัติการวิชาชีพครู
 5. เพื่อนุรักษ์  ส่งเสริม  และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
 6. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
 7. เพื่อบริหารจัดการโรงเรียนด้วยหลักธรรมาภิบาล

 
ปรัชญาโรงเรียน


สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาคุณธรรม