ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
            กระทรวงธรรมการได้จัดตั้ง  โรงเรียนมัธยมแบบประจำให้นักเรียนในหัวเมืองที่เข้ามาเรียนในกรุงเทพไม่มีที่อาศัยได้มาอาศัยที่บ้านสมเด็จชื่อว่า  “โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”  ให้เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2458  เป็นต้นไป  ให้ย้ายนักเรียนโรงเรียนวัดอนงค์มาเป็นนักเรียนกลางวันและจัดให้  โรงเรียนมัธยมสุขุมาลัย  (ตั้งอยู่ที่วัดพิชัยญาติ)  โรงเรียนประถมวัดอนงค์  เป็นสาขาโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ส่วนสถานที่โรงเรียนมัธยมวัดอนงค์ไปรวมกับโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแล้วให้มอบสถานที่นั้นแก่โรงเรียนประถมวัดอนงค์  ในยุคแรกๆที่โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสอนตามหลักสูตรของกรมศึกษาธิการตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4  ถึงชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6  ส่วน  ชั้นประถม 1 – 3  ให้นักเรียนไปเรียนที่ประถมอนงค์  ชั้นมัธยม 1 – 3  ไปเรียนที่โรงเรียนสุขุมาลัย  เพราะโรงเรียนทั้งสองเป็นสาขาของโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ตั้งแต่วันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2458  และโรงเรียนทั้งสามมีความสัมพันธ์เป็นประหนึ่งโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง  นักเรียนที่จบจากโรงเรียนประถมอนงค์จะมาเรียนต่อชั้นมัธยมต้นที่โรงเรียนสุขุมาลัยและเมื่อจบจากโรงเรียนสุขุมาลัยแล้วไปเรียนต่อที่โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ต้องสมัครเข้าเรียนใหม่  การบริหารโรงเรียนขึ้นอยู่กับอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ถึงปี พ.ศ. 2459  จึงได้ขอเปิดชั้นมัธยมตอนปลายปีที่ 7  และมัธยมปีที่ 8 ในปีต่อมา
            ประเภทนักเรียน  แบ่งนักเรียนเป็น 2 ประเภท คือ  นักเรียนประจำโรงเรียน  กินอยู่  หลับนอนในโรงเรียน  และนักเรียนกลางวันเช้ามาเรียนเย็นกลับบ้าน
            สีประจำโรงเรียน  ใช้สีม่วงขาว  หมวกพื้นสีม่วง  ตราสุริยมณฑล  และคติพจน์ประจำโรงเรียนคือ สจฺจํเว  อมตา  วาจา  อักษรย่อของโรงเรียนใช้  “บ.ส.”  
การเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ  มีจำนวนนักเรียนมากขึ้นทุกปี  ถึงปลายปี พ.ศ. 2473  ทางราชการมีความจำเป็นจะต้องตัดถนนจากสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ผ่านสถานที่ของโรงเรียน  สถานที่จึงถูกรื้อ  ที่เหลือไม่เพียงพอจะทำเป็นโรงเรียนประจำอีกต่อไป  พระวิเศษศุภวัตร์ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ในสมัยนั้นได้เจรจาผ่านกระทรวงธรรมการขอแลกเปลี่ยนสถานที่ตั้งโรงเรียนกับโรงเรียนศึกษานารี  ซึ่งเป็นโรงเรียนเล็กและมีจำนวนเด็กน้อย
            กระทรวงธรรมการเห็นชอบจึงได้ย้ายโรงเรียนศึกษานารี (บ้านคุณหญิงพัน) ไปอยู่ที่บ้านสมเด็จเจ้าพระยาส่วนที่เหลือและใช้ชื่อโรงเรียนศึกษานารีตามเดิม  ส่วนสถานที่โรงเรียนศึกษานารีเก่าได้ดัดแปลงก่อสร้างเป็นโรงเรียนมัธยม        บ้านสมเด็จเจ้าพระยาต่อไป  และกระทรวงคลังมหาสมบัติได้มอบที่ดินให้อีก  แปลง  คือแปลงที่ 1  ทิศใต้ของโรงเรียนศึกษานารีเดิมทำเป็นสนามและอีกแห่งหนึ่ง  ตำบลบางไส้ไก่เพื่อสร้างหอนอนนักเรียน  และห้องเรียน
            ปี  พ.ศ.  2474  โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงต้องย้ายมาเรียนในสถานที่ใหม่ (สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาปัจจุบัน)  นับเป็นครั้งแรกที่นักเรียนระดับประถม  และนักเรียนระดับมัธยมมาเรียนร่วมกัน  ซึ่งมีทั้งนักเรียนประจำ  และไม่ประจำโดยย้ายนักเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนประถมอนงค์และนักเรียนชั้นมัธยมที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนสุขุมาลัย  เฉพาะนักเรียนประจำของโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยามาเรียนในสถานที่แห่งเดียวกัน  นับแต่นั้นมาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับโรงเรียนประถมอนงค์และโรงเรียนสุขุมาลัยจึงเหินห่างกัน เพราะโรงเรียนทั้งสอง  ไม่ต้องขึ้นอยู่กับโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอีกต่อไป
            การดำเนินการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับมีชื่อเสียงดีเด่นเป็นที่ปรากฏทั่วไปทั้งทางด้านการเรียน  การกีฬา  และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาไปจากสถาบันนี้ออกไปประกอบอาชีพมีความเจริญก้าวหน้า  ทั้งในตำแหน่งทางราชการและอาชีพส่วนตัว  ศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  กระจายออกไปอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ เกือบทั่วประเทศ  บางท่านมีความเจริญก้าวหน้าถึงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี  โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถือว่าเป็นโรงเรียนชั้นนำโรงเรียนหนึ่งของกรุงเทพฯ ในยุคนั้นนับว่าเป็นแหล่งผลิตทรัพยากรบุคคลที่สำคัญแห่งหนึ่ง
            ปี พ.ศ. 2479  กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงแผนการศึกษาใหม่ให้เปลี่ยนชั้นประโยคชั้นมัธยมตอนปลาย  (ม.7 – ม.8) เป็นชั้นเตรียมอุดมศึกษาปีที่ 1 – 2 โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่ออีก 2 ปี จึงได้ยุบมัธยมสามัญตอนปลายในโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คงให้เปิดสอนเพียงมัธยมปีที่ 6
            พ.ศ. 2501  กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็น “วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” โดยมีโรงเรียนสาธิตในสังกัดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาใช้ชื่อ “โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” โดยใช้อาคารร่วมกัน ณ อาคารมัธยมสาธิตในปัจจุบัน
พ.ศ. 2530  คณะผู้บริหารของวิทยาลัยในขณะนั้นได้พิจารณาแยกการบริหารงานโรงเรียนสาธิตออกเป็น  2  ฝ่าย คือ  ฝ่ายประถมศึกษาเป็นโรงเรียนประถมสาธิตวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น  ป.1 – ป.6  โดยอาศัยตึกครุศาสตร์ชั้น  2  อาคาร  9  เป็นที่เรียน  ส่วนฝ่ายมัธยมเป็นโรงเรียนมัธยมสาธิตวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 – ม.6  โดยใช้อาคารเรียนหลังเดิมและอาคารวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นที่เรียน
            พ.ศ. 2535  ได้มีประกาศใช้  “พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ” วิทยาลัยครูทั่วประเทศจึงเปลี่ยนสภาพมาเป็นสถาบันราชภัฏดังนั้นโรงเรียนมัธยมสาธิตจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”
            พ.ศ. 2544 คณะผู้บริหารสถาบันราชภัฏได้ดำเนินการขออนุมัติสร้างอาคารประถมสาธิตฯ เป็นอาคาร 6 ชั้น ด้วยงบประมาณก่อสร้าง 28 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จและย้ายมาอยู่อาคารใหม่เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2545
11  มีนาคม  2547 โดยรองศาสตราจารย์  ดร.สุพล  วุฒิเสน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาใช้อาคารวิเศษศุภวัตรเป็นอาคารเรียนสำหรับจัดการศึกษาให้เด็กอายุ  3-5 ปี  แบ่งเป็น 3 ระดับชั้นคือชั้น อนุบาลศึกษาปีที่ 1-3 และเริ่มเปิดรับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษา ปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2547 เป็นรุ่นแรก
14  มิถุนายน  2547  สถาบันราชภัฏทุกแห่งได้รับการยกวิทยฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 ดั้งนั้น ได้ลงประกาศในราชกิจนุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา  เล่ม 121 ตอน  23  ก  ลงวันที่  14  มิถุนายน พ.ศ. 2547  ดังนั้น โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   ต้องเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 
ต่อมาในปี  พ.ศ.2550   ได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดตั้งการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตขึ้นมา ซึ่งประกอบด้วย  ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย  โรงเรียนประถมสาธิต และ โรงเรียนมัธยมสาธิต  โดยแต่ละโรงเรียนจะมีผู้อำนวยการเป็นผู้บริหาร  และขึ้นตรงต่อโรงเรียนสาธิตโดยมี   นายทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต 
            16  ตุลาคม  2558 ได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ให้จัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขึ้นเป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะแทนโรงเรียนสาธิต  เพื่อให้เกิดเอกภาพในการบริหารจัดการ  โดยมี  นายทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน